Zajednici zajedno 2022

U 2022. godini Kompanija se posvećuje temi reproduktivnog zdravlja i podršci natalitetu, jer dugoročno ulaganje u zdravlje jedne generacije gradi kvalitetnu osnovu za buduće generacije jednog društva, a što je u skladu sa idejom vodiljom „Budućnost na delu“ kompanije NIS.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe lokalnih zajednica u definisanim gradovima i opštinama, kompanija NIS je krajem prethodne godine sprovela anketu o stanju i potrebama u oblastima od značaja za njihov razvoj. Rezultati su pokazali da je ulaganje u javno zdravlje prvo na listi prioriteta. U skladu sa analizom ankete i prateći nacionalne prioritete u ovoj oblasti, Kompanija NIS se opredelila da u 2022. godini akcenat za ulaganje stavi na podršku razvoju i očuvanju reproduktivnog zdravlja u cilju podizanja nataliteta.

Navedeni nacionalni prioritet definisan je i Strategijom podsticanja rađanja u kojoj se u okviru posebnog cilja 4. Očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ističe da „Pozitivni efekti ulaganja u opšte i reproduktivno zdravlje stanovništva su višestruki. Neposredno se uočava bolje zdravstveno stanje, vitalnost, veća produktivnost i bolji potencijal za realizovanje roditeljstva sadašnje generacije reproduktivno sposobnog stanovništva. Dugoročno, ulaganje u zdravlje jedne generacije stvara dobru osnovu za bolji rast i razvoj potomstva, odnosno budućih generacija jednog društva.“

U cilju realizacije projekata u navedenoj oblasti Kompanija NIS je za 2022. godinu opredelila sredstva u ukupnom iznosu od 118,5 miliona dinara.

Zajednici Zajedno 2022

Ovde možete preuzeti kompletnu konkursnu dokumentaciju

.ZIP

SAZNAJ VIŠE
 • Šta će konkursom biti podržano i ko može da se prijavi?

  Konkurs „Zajednici zajedno 2022“ je namenjen podršci porodicama u procesu vantelesne oplodnje i opremanju ustanova zdravstvene zaštite specijalizovanom medicinskom opremom.

  U tom smislu konkurs se sprovodi u dve linije podrške:

  Linija 1 – prijavljuju se lokalne samouprave gradova i opština obuhvaćenih Programom za dodelu sredstava parovima u procesu vantelesne oplodnje

  Linija 2 – prijavljuju se zdravstvene ustanove sa potrebama za nabavkom medicinske opreme u ginekološkim odeljenjima, dispanzerima i ambulantama (domovi zdravlja sa pripadajućim ambulantama, bolnice i klinički centri za ginekološka i neonatalna odeljenja)

  Konkursne linije 1 i 2 podrazumevaju sledeće:

  Linija 1:

  – Prijavljivanje lokalnih samouprava za sufinansiranje, odnosno dodelu sredstava parovima u procesu vantelesne oplodnje

  – Potraživana sredstva se mogu dodeljivati putem postojećeg javnog poziva, novog javnog poziva, proširenjem liste nakon već završenog gradskog/opštinskog javnog poziva za 2022. godinu, ili na drugi način koji je ustaljena praksa grada ili opštine, a koja je u skladu sa republičkim procedurama

  Linija 2:

  – Prijavljivanje domova zdravlja, bolnica i kliničkih centara za nabavku specijalizovane ginekološke opreme i aparata (ginekoloških stolova i stolica, ginekoloških stolova i stolica prilagođenih osobama sa invaliditetom, ultrazvučnih aparata, CTG aparata, inkubatora i drugo)

  – Potraživana sredstva se ne mogu koristiti za nabavku potrošnog materijala i opreme

  Napomena: preporuka je da se u svakom gradu/opštini prijave obe Linije konkursa

 • Ko može biti nosilac projekta?

  Nosioci projekata mogu da budu sledeće ustanove sa sedištem u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni Programom „Zajednici zajedno 2022“:

  1. Gradske i opštinske uprave obuhvaćene Programom
  2. Javne ustanove zdravstvene zaštite na teritoriji opština i gradova obuhvaćenih Programom

 • Ko ne može biti nosilac projekta?

  Nosioci projekata ne mogu biti:

  1. Privatne ustanove zdravstvene zaštite

  2. Udruženja građana

  3. Fizička lica

 • Koje aktivnosti neće biti podržane Programom?

  Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:

  – kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
  – kupovina vozila
  – rad savetovališta
  – edukacija zaposlenih
  – edukacija pacijenata
  – događaji u cilju podizanja svesti javnosti (okrugli stolovi, predavanja, radionice, promotivni video i štampani materijali i slično)
  – organizacija i učešće na stručnim kongresima
  – aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka sticanju profita
  – aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora

 • Informacije o prijavnoj dokumentaciji

  Prijava za konkurs „Zajednici zajedno 2022“ podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije:

  – popunjen prijavni formular za Liniju za koju se aplicira

  – popunjen obrazac budžeta za Liniju za koju se aplicira

  – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ovlašćeno lice ustanove)

  – profakture u skladu sa predmetom projekta za Liniju 2

  Profakture moraju da budu izdate od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe/usluga koje su predmet projekta.

  NAPOMENA: Ako aplikant koji se prijavljuje za Liniju 2 dobije sredstva po konkursu, biće u obavezi da otvori namenski račun isključivo u svrhu realizacije odobrenog projekta.

 • Koji je način prijave?

  Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.rs

  Mejl imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika: Linija1_grad/opstina nosilac projekta

  Fajlove imenovati u skladu sa Linijom za koju se aplicira:

  prijavni formular:

  PF1grad/opstina (primer: PF1Cacak) za Liniju 1 ili

  PF2grad_nazivustanove (primer: PF2Cacak_domzdravlja) za Liniju 2

  obrazac budžeta:

  OB1grad/opstina(primer: OB1Zrenjanin)

  OB2grad/opstina_nazivustanove (primer: OB2Zrenjanin_domzdravlja)

  ovlašćenje za koordinatora projekta: OКnosilacaprojekta

  ostala prateća dokumentacija (predračun za Liniju 2): PD1nosilacprojekta, PD2…i tako redom u slučaju više predračuna

  Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično) ili na drugu adresu neće biti razmatrane.

  Кompanija ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.

  Кompanija se obavezuje da, u roku od najmanje 3 radna dana, potvrdi prijem prijave svakom podnosiocu prijave. U slučaju da ne dobijete potvrdu u naznačenom roku, obavezno se informišite putem telefona na broj 060/0212260.

  Važna napomena: veličina mejla sa pratećom konkursnom dokumentacijom ne sme da bude veća od 10 MB. Ukoliko dokumentacija prelazi 10 MB, ista se šalje u dva ili više mejlova sa istim nazivom uz dopunu: DODATAК1

  Sredstva opredeljena za finansiranje po gradovima i opštinama:

  Ukupno je za gradove i opštine Programom za 2022. godinu opredeljeno 118,5 miliona dinara, i to:

  Beograd

  20.000.000

  Kikinda

  17.000.000

  Novi Sad

  15.000.000

  Pančevo

  15.000.000

  Zrenjanin

  12.500.000

  Niš

  5.000.000

  Veliko Gradište

  4.000.000

  Čačak

  8.000.000

  Srbobran

  5.000.000

  Kanjiža

  5.000.000

  Požarevac

  4.000.000

  Žitište

  4.000.000

  Novi Bečej

  4.000.000

  Ukupno

  118.500.000

  Кomisija za izbor projekata, tokom selekcije, nakon uvida u kompletnu projektnu dokumentaciju, može da sugeriše reviziju predloženog budžeta i nosiocu vrati projekat na korekciju aktivnosti u skladu sa tim.

 • Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?

  – Tehnička ispravnost konkursne dokumentacije
  – Opis stanja i potreba
  – Opravdanost budžeta u skladu sa opisom stanja i potreba

 • Kako izgleda proces selekcije projekata?

  U svojstvu konsultanta, agencija „Mreža Konslating“ vrši proveru tehničke ispravnosti i kompletnost prijavne dokumentacije, ispunjenost uslova konkursa i analizu usklađenosti sa ciljevima Programa. Na osnovu toga konsultant dostavlja Komisiji za izbor projekata sve pristigle prijave sa sažetkom projektne ideje i preporukom za podršku.

  Odabir projekata za podršku: Komisija za izbor projekata, koju čine predstavnici Kompanije NIS donosi odluku o projektima koji će biti podržani u 2022. godini, u konsultaciji sa predstavnicima lokalnih samouprava učesnicama u Programu.

 • Na koji način će biti objavljeni rezultati o izboru projekata za podršku?

  Rezultati o izboru projekata za podršku biće objavljeni na sajtu NIS https://www.nis.rs/rezultati-zajednici-zajedno/ i sajtovima lokalnih samouprava obuhvaćenih Programom.

  Javno će biti objavljene samo informacije o podržanim projektima. Podnosioci prijava čiji projekti nisu podržani neće biti posebno kontaktirani i obaveštavani o tome.

  Odluka o podržanim projektima je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor. Kompanija neće davati dodatna obrazloženja u vezi sa vrednovanjem svakog pojedinačnog projekta koji nije podržan u okviru Programa, kao ni objavljivati informacije o rangiranju prijavljenih projekata.

 • Na koji način se obavljaju konsultacije u vezi sa prijavom projekata?

  Tokom trajanja poziva biće otvoreni kanali komunikacije sa zainteresovanima putem mejla i telefona.

  Telefonske konsultacije će se obavljati svakog radnog dana u periodu od 10 do 18 časova.

  Razgovori sa aplikantima (telefonom, mejlom) će imati za cilj predočavanje mogućih rešenja i načina za implementaciju aktivnosti u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima.

  Kontakt podaci:
  Ljubica Maksimović
  telefon: 060/0212260
  e-mail: zajednicizajedno@nis.rs

 • Koji je rok za prijavu na konkurs?

  Кonkurs traje:

  od 17. juna 2022. godine do 26. avgusta 2022. do 16 časova.

  Rezultati će biti objavljeni do polovine oktobra 2022. godine.

 • Koji je period realizacije projekta?

  Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od dana uplate sredstava nosiocima. Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata.

  Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati:

  Za Liniju 1 do 31.10.2023.
  Za Liniju 2 do 31.05.2023.

  Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti projekata će se obavljati kontinuirano tokom celog perioda realizacije.

  VAŽNA NAPOMENA: Nakon isteka roka za realizaciju projekata, kompanija NIS ne snosi troškove dalje održivosti rezultata projekta.

 • Koje su obaveze nosilaca podržanih projekata?

  Odgovorno lice u ime lokalne samouprave/ustanove koja konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

  Obaveze nosilaca projekata kojima je odobreno finansiranje bliže se određuju Ugovorom o finansiranju projekata. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je usvojila Komisija i dobijena sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom.

  Jedan nosilac projekta ne može prebacivati odobrena sredstva drugom nosiocu projekta ni po kojem osnovu.

  Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava Kompaniju o statusu realizacije projekta i finansijskim tokovima, i to putem redovnog mesečnog izveštaja svakog 5. u mesecu za prethodni mesec i završnog izveštaja koji se podnosi najkasnije 30 dana od završetka projekta.

  Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju Kompaniju o svakoj pojedinačnoj planiranoj promotivnoj aktivnosti najmanje 20 dana unapred, zatraže saglasnost, kao i da se pridržavaju smernica za komunikaciju u pogledu vidljivosti Kompanije i projekta.

  Ukoliko nosilac projekta ne ispunjava obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Kompanija može zahtevati raskid Ugovora i povraćaj dela ili celokupnog iznosa uplaćenih sredstava.

O programu

Saznajte više o programu Zajednici Zajedno

Program „Zajednici zajedno“ kompanije NIS pokrenut je 2009. godine u duhu korporativne društvene odgovornosti.

SAZNAJ VIŠE
Zajednici zajedno 2021

Rezultati konkursa Zajednici zajedno 2021

Pogledajte projekte čijom realizacijom ćemo unaprediti zaštitu životne sredine, omogućiti smanjenje zagađenja i povećanje energetske efikasnosti

SAZNAJ VIŠE
This site is registered on wpml.org as a development site.