Заједници заједно

Конкурс за учешће у програму Заједници заједно 2021

Унапређење животне средине је од суштинског значаја за развој и очување здравог друштва и природног окружења. Савремени начин живота у великој мери допринео је дисбалансу између урбаног и природног, те је неопходно активно деловање на пољу поновног успостављања равнотеже за живот у складу са природом. Показатељи којима се мери заштита животног окружења укључују ниво загађења и емисију CO2, потрошњу енергије, потрошњу и квалитет воде, количину отпада и стопу рециклаже, као и однос простор-зеленило што је од изузетног значаја за постизање крајњег циља, а то су градови по мери становника – зелени градови.

У сарадњи са ресорним министарствима Републике Србије, Компанија је донела одлуку да у 2021. години средства опредељена за реализацију пројеката у оквиру програма „Заједници заједно“, у износу од 107,5 милиона динара, усмери на област заштите животне средине.

У складу са горе наведеним, циклус програма „Заједници заједно“ 2021. године има за циљ да реализује пројекте у 12 градова и општина у Србији, водећи се националним приоритетима смањења загађења ваздуха и уређења јавних парковских површина на иновативан еколошки начин.

Настојећи да стекне обухватнији увид у приоритетне потребе установа у дефинисаним градовима и општинама, компанија НИС је током априла ове године, спровела анкету о стању и потребама локалних заједница и установа у области смањења загађења, енергетске ефикасности и уређења јавних зелених површина.

Анкета је показала да установе заштиту животне средине оцењују као изузетно важну област за своје функционисање. У складу са тим истичу да су улагања неопходна, а да су највеће потребе у домену енергетске ефикасности, посебно замена столарије и осветљења. Веома важним сматрају и увођење иновативних еколошких решења, попут панела за напајање соларном енергијом. Локалне самоуправе наглашавају да је од изузетне важности замена котлова у јавним установама, али и исказују потребу за уређењем јавних парковских површина и повећањем њихове функционалности у складу са еколошким принципима.

Општи услови за учешће у Програму

Молимо вас да пажљиво прочитате услове позива. Уколико имате било какву дилему у вези са условима и/или пријавом можете се обратити нашем консултанту на програму „Заједници заједно“, организацији Центар за развој лидерства на телефон 060/0212260 или на мејл адресу zajednicizajedno@nis.eu.

 • Шта ће конкурсом бити подржано?

  Конкурсом ће бити подржане установе образовања и васпитања, здравствене установе, установе културе, спортске установе и удружења грађана која у својим циљевима имају област заштите животне средине, а на територији Београда, Новог Сада, Пожаревца, Ниша, Чачка, Зрењанина, Панчева, Кикинде, Кањиже, Новог Бечеја, Србобрана и Житишта (погледати детаљније рубрику Ко може бити носилац пројекта?).

  Конкурсом су обухваћена улагања у:

  – замену котлова

  – енергетску ефикасност

  – соларну енергију

  – уређење јавних градских паркова

  У ужем смислу, свако од наведених улагања подразумева следеће:

  Замена котлова:

  – замена постојећег котла на чврсто гориво котлом на еколошки прихватљиво гориво и котлом веће енергетске ефикасности

  (напомена: за замену котла потребно је да подносилац пријаве поседује сву неопходну пројектно-техничку документацију, дозволе, сагласности, и да је испунио све друге законом одређене предуслове који претходе замени и инсталацији котла)

  Енергетска ефикасност:

  – замена дотрајале столарије у енергетски ефикаснију

  – фасадна изолација (и други радови којима се стање утрошка енергије своди на минимум, нпр. репарација крова, замена електричних инсталација, термо и хидроизолација)

  – замена осветљења еколошким и економичнијим ЛЕД осветљењем

  Соларна енергија:

  – увођење система соларног напајања и осветљења

  – замена дела енергетског система соларним (нпр. грејање санитарне воде)

  – постављање соларног крова (на цео објекат, део објекта, или издвојене припадајуће објекте и сл.)

  – осветљење дворишних површина објеката

  Уређење јавних градских паркова:

  – уређење јавних градских паркова и парковских површина између блокова зграда

  • уређење паркова може да обухвати:

  (напомена: предност ће имати пројекти који обухватају више наведених врста уређења)

  * садњу аутохтоних врста биљака

  * постављање иновативних еколошких парковских елемената (нпр. паметне клупе, соларне прикључке за напајање мобилних уређаја, мобилијаре од еколошких материјала, канте за рециклажу и сл.)

  * соларно осветљење парка

  * замена постојећег осветљења новим еколошки прихватљивијим осветљењем

  * постављање рециклажних канти и контејнера

  (напомена: пријављивање ове активности могуће је само у локалним самоуправама које имају организован систем прикупљања, одлагања и рециклаже отпада, у партнерству са локалним ЈКП и уз сагласност локалне самоуправе)

 • Ко може бити носилац пројекта?

  Носиоци пројеката могу да буду следеће установе са седиштем у градовима и општинама који су обухваћени Програмом „Заједници заједно 2021“:

  – предшколске установе

  – основне и средње школе

  – факултети

  – јавне установе културе

  – здравствене установе

  – спортске установе чији је оснивач локална самоуправа

  – мешовите културно-спортско-рекреативне установе чији је оснивач локална самоуправа

  • удружења грађана која као примарну и/или једну од области остваривања циљева имају заштиту животне средине и екологију

  НАПОМЕНА: удружења грађана могу да се пријаве једино у партнерству са надлежним          јавно-комуналним предузећем и уз сагласност локалне самоуправе

 • Ко не може бити носилац пројекта?

  Носиоци пројеката не могу бити:

  – установе које функционишу као јавна предузећа или д.о.о.

  – приватне установе

  – удружења грађана која у општим и специфичним циљевима немају област заштите животне средине

  • спортски клубови
 • Које активности неће бити подржане Програмом?

  Програмом неће бити подржане следеће активности:

  – активности израде пројектно-техничке документације

  – активности прибављања дозвола, сагласности, прикључака и друго

  – активности усмерене ка промоцији политичких странака или ставова

  – активности усмерене ка промоцији верских и религијских заједница или ставова

  – активности усмерене ка стицању профита

  – индивидуална спонзорства за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, котизације, стипендије за ученике или обуку запослених

  – искључиво догађаје, као што су округли столови, концерти, филмови, годишњице, излети, објављивање књига, монографија, брошура, часописа и слично

  – активности које су већ финансиране из других извора у оквиру нафтно-гасног сектора

  – куповина земље или зграда

  – куповина опреме која не служи спровођењу пројектних активности и није у вези с пројектним активностима

  – куповина возила

 • Колико пројеката један носилац може да пријави?

  Свака установа/удружење може да пријави само један пројекат за реализацију у 2021. години у својству носиоца пројекта. Један пројекат може обухватити више врста улагања, односно активности предвиђених конкурсом.

 • Информације о пријавној документацији

  Пријава за програм „Заједници заједно“ подразумева достављање следеће обавезне документације:

  – попуњен пријавни формулар

  – попуњен образац буџета

  – изајава о партнерству (уколико партнерска сарадња постоји)

  – изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

  – сагласност надлежног органа и/или локалне самоуправе за реализацију пројекта

  – сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе уколико је објекат

  категорисан као културно добро

  – попуњено овлашћење за координатора пројекта (када координатор није и одговорно/ овлашћено лице установе)

  – за удружења грађана Извод из Агенције за привредне регистре

  – профактуре у складу са предметом пројекта

  – предмер и предрачун за унутрашње радове

  – фото документација тренутног стања предмета пројекта

  Профактуре морају да буду издате од овлашћеног добављача/дистрибутера, односно од добављача регистрованог за продају робе/услуга које су предмет пројекта.

  Предмер и предрачун унутрашњих радова мора да буде издат од лиценцираног извођача радова или пројектанта.

 • Који је начин пријаве?

  Предлог пројекта са пратећом конкурсном документацијом се доставља искључиво путем мејл адресе: zajednicizajedno@nis.eu 

   

  Мејл именовати на латиничном писму без квачица и наводника: град-носилац пројекта (назив установе/удружења)

   

  Фајлове именовати:

  пријавни формулар: PFgrad_nazivnosiocaprojekta

  образац буџета: OBgrad_ nazivnosiocaprojekta

  изјава о партнерству: IZ1grad_ nazivnosiocaprojekta

  изјава о прихватању обавезе: IZ2grad_ nazivnosiocaprojekta

  овлашћење за координатора пројекта: Okgrad_nazivnosiocaprojekta

  сагласност за реализацију пројекта: SG1grad_ nazivnosiocaprojekta

  сагласност завода за заштиту споменика културе: SG2grad_ nazivnosiocaprojekta

  за удружења Извод из Агенције за привредне регистре: APRgrad_ nazivnosiocaprojekta

  остала пратећа документација (профактуре, предмер и предрачун и друго): PD1grad_nazivnosiocaprojekta, PD2grad_nazivnosiocaprojekta, PD3grad_nazivnosiocaprojekta и тако редом

  фотодокументација: FOTO1grad_ nazivnosiocaprojekta, FOTO2grad_ nazivnosiocaprojekta и тако редом

  Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем (нпр. факсом, поштом, лично) или на другу адресу неће бити разматране.

  Компанија не преузима одговорност за послате, а недоспеле пријаве.

  Компанија се обавезује да, у року од најмање 3 радна дана, потврди пријем пријаве сваком подносиоцу пријаве. У случају да не добијете потврду у назначеном року, обавезно се информишите путем телефона на број 060/0212260.

   

  Важна напомена: величина мејла са пратећом конкурсном документацијом не сме да буде већа од 10 МБ. Уколико документација прелази 10 МБ, иста се шаље у два или више мејлова и тада се додатни мејлови именују: DODATAK1grad_nazivnosiocaprojekta

 • Колики је распон вредности пројекта за финансирање?

  Минимална вредност пројекта мора бити 2.000.000 динара, а укупно је за градове и општине опредељено 107,5 милиона динара, и то:

  • Београд – 18.000.000
  • Кикинда – 15.500.000
  • Нови Сад – 13.500.000
  • Панчево – 14.000.000
  • Зрењанин – 11.500.000
  • Ниш – 5.000.000
  • Чачак – 8.000.000
  • Србобран – 5.000.000
  • Кањижа – 5.000.000
  • Пожаревац – 4.000.000
  • Житиште – 4.000.000
  • Нови Бечеј – 4.000.000

   

  Комисија током селекције, након увида у комплетну пројектну документацију, може да сугерише ревизију предложеног буџета и носиоцу врати пројекат на корекцију активности у складу са тим.

 • Који су основни критеријуми за подршку пројектима?

  – Техничка исправност конкурсне документације

  – Опис стања и потреба

  – Обухват циљне групе

  – Одрживост пројекта

  – Оправданост буџета у односу на предлог пројекта

 • Како изгледа процес селекције пројеката?

  Први круг селекције: У својству консултанта, организација „Центар за развој лидерства“ врши предселекцију која обухвата: проверу техничке исправности и комплетност пријавне документације, испуњеност услова конкурса и анализу усклађености са циљевима Програма. На основу тога консултант доставља Комисији све пристигле пријаве са сажетком пројектне идеје и  препоруком за други круг селекције.

   

  Други круг селекције: Други круг селекције подразумева обилазак апликаната за које Комисија процени, на основу увида у пројекат, да је потребно, ради увида у стање на терену и разговора са представницима носилаца, а у циљу обухватнијег сагледавања потреба описаних у пријавном формулару.

   

  Одабир пројеката за подршку: На основу свих процена из оба круга селекције, Комисија за избор пројеката коју чине представници Компаније, представници локалних самоуправа, Министарства заштите животне средине и Министарства рударства и енергетике обухваћених Програмом доноси одлуку о пројектима који ће бити подржани у 2021. години.

 • На који начин ће бити објављени резултати о избору пројеката за подршку?

  Резултати о избору пројеката за подршку биће објављени на сајту НИС https://www.nis.eu/zajednici-zajedno/ и сајтовима локалних самоуправа обухваћених Програмом.

  Јавно ће бити објављене само информације о подржаним пројектима. Подносиоци пријава чији пројекти нису подржани неће бити посебно контактирани и обавештавани о томе.

  Одлука о подржаним пројектима је коначна и против ње се не може изјавити приговор. Компанија неће давати додатна образложења у вези са вредновањем сваког појединачног пројекта који није подржан у оквиру Програма, као ни објављивати информације о рангирању пријављених пројеката.

 • На који начин се обављају консултације у вези са пријавом пројеката?

  Током трајања позива биће отворени канали комуникације са заинтересованима путем мејла и телефона.

  Телефонске консултације ће се обављати сваког радног дана у периоду од 10 до 18 часова.

  Разговори са пројектним тимовима (телефоном, мејлом) ће имати за циљ предочавање могућих решења и начина за имплементацију активности у складу са реалним потребама и могућностима.

   

  Контакт подаци:

  Љубица Максимовић

  телефон: 060/0212260

  e-mail: zajednicizajedno@nis.eu     

 • Који је рок за пријаву на конкурс?

  Конкурс траје од 10. јуна 2021. године до 06. августа 2021. до 16 часова.

  Резултати ће бити објављени до 29. септембра 2021. године.

 • Који је период реализације пројекта?

  Пројектне активности треба планирати тако да почињу од дана објаве резултата. Финансијска средства биће уплаћена након потписивања појединачних уговора са носиоцима пројеката.

  Све активности предложене пројектом морају се реализовати до 30. јуна 2022. године.

  Мониторинг и евалуација свих појединачних активности пројеката ће се обављати континуирано током целог периода реализације.

   

  ВАЖНА НАПОМЕНА: Након истека рока за реализацију пројеката, компанија НИС не сноси трошкове даље одрживости резултата пројекта.

 • Које су обавезе носилаца подржаних пројеката?

  Одговорно лице у име установе/удружења које конкурише преузима одговорност за тачност свих достављених података из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

  Обавезе носилаца пројеката којима је одобрено финансирање ближе се одређују Уговором о финансирању пројеката. Носилац пројекта има обавезу да реализује пројекат на начин како је то описано у предлогу пројекта који је усвојила Комисија и добијена средства користи искључиво наменски у складу са усвојеним буџетом.

  Један носилац пројекта не може пребацивати одобрена средства другом носиоцу пројекта ни по којем основу.

  Носилац пројекта је у обавези да редовно извештава Компанију о статусу реализације пројекта и финансијским токовима, и то путем редовног месечног извештаја сваког 5. у месецу за претходни месец (уз фото и видео документацију уколико постоји) и завршног извештаја који се подноси најкасније 30 дана од завршетка пројекта.

  Носиоци пројекта су у обавези да обавештавају Компанију о свакој појединачној  планираној промотивној активности најмање 20 дана унапред, затраже сагласност, као и да се придржавају смерница за комуникацију у погледу видљивости Компаније и пројекта.

  Уколико носилац пројекта не испуњава обавезе дефинисане Уговором или се утврди ненаменско трошење средстава, Компанија може захтевати раскид уговора и повраћај дела или целокупног износа уплаћених средстава.

 • Додатне информације

  Организација „Центар за развој лидерства“ је стручни консултант Компанији у релаизацији програма Заједници заједно и имаће увид у комплетну пројектну документацију на основу чега може контактирати подносиоце пријава за све додатне информације и документа.

О програму

Сазнајте више о програму Заједници Заједно

Програм „Заједници заједно“ компаније НИС покренут је 2009. године у духу корпоративне друштвене одговорности компаније са циљевим

САЗНАЈ ВИШЕ
Резултати

Резултати програма Заједници Заједно 2020

Погледајте резултате програма „Заједници Заједно“ за 2020. годину

САЗНАЈ ВИШЕ
Одрживи развој

Филантропија и волонтеризам

Одрживи развој не представља само стратешко опредељење НИС-а, већ и темељну праксу коју непрестано усавршавамо како бисмо унапредили квалитет живота заједни

САЗНАЈ ВИШЕ
This site is registered on wpml.org as a development site.